triangle

CERTYFIKATY

Odpowiedzialność jest w każdym wyborze

Jakość, etyka i środowisko definiują sam obszar, w którym Aliplast tworzy i wdraża swoją działalność, a zgodność z nimi jest certyfikowana zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Dla bezpieczeństwa wszystkich.

CERTYFIKACJA ISO 9001 I ISO 14001
Aliplast działa w ramach skutecznego, wydajnego i ewoluującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Pomaga mu to uczynić swoją ofertę produktów i usług niezwykle konkurencyjną na rynku, zdolną do reagowania na wymagania regulowane przez najwyższy poziom kompetencji. Firma uzyskała certyfikację swojego systemu zarządzania zgodnie z normą UNI EN ISO 9001 w 2002 roku i UNI EN ISO 14001 w 2013 roku.

EUCERTPLAST: EUROPEJSKI STANDARD RECYKLINGU I REGENERACJI
En 2020, Aliplast obtuvo la certificación Eucertplast, garantía del proceso de reciclaje y regeneración de los plásticos posconsumo. Reconocida a nivel europeo, la certificación Eucertplast tiene un doble valor para Aliplast, que con sus actividades abarca tanto la fase de reciclaje como la de transformación, pudiendo así ofrecer un valor añadido concreto a sus socios comerciales.

W 2020 roku Aliplast uzyskał certyfikat Eucertplast, będący gwarancją procesu recyklingu i regeneracji poużytkowych tworzyw sztucznych. Uznawany na poziomie europejskim certyfikat Eucertplast ma podwójną wartość dla Aliplast, który swoją działalnością obejmuje zarówno fazę recyklingu, jak i transformacji, dzięki czemu jest w stanie zaoferować konkretną wartość dodaną swoim partnerom biznesowym.

Eucertplast jest zatem dodatkowym zabezpieczeniem dla partnerów Aliplast, którzy mają pewność zakupu materiałów z wysokiej jakości poużytkowych tworzyw sztucznych przetwarzanych zgodnie z surowymi normami europejskimi.

OCENA CYKLU ŻYCIA

Aliplast stosuje metodologię LCA (Life Cycle Assessment) w ocenie wpływu swoich produktów, przyjmując strategię poprawy efektywności środowiskowej swoich produktów i usług, mającą na celu dostarczanie klientom coraz bardziej zrównoważonych produktów bez poświęcania ich wydajności.

Uznana i znormalizowana na całym świecie metodologia LCA obejmuje w rzeczywistości ocenę wpływu na środowisko, który może wynikać z fazy tworzenia, użytkowania i ostatecznej utylizacji produktów w całym ich cyklu życia.
Jest to metoda ilościowego określania potencjalnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie związanego z towarem lub usługą, począwszy od zużycia zasobów i emisji.

Przykładem jest porównanie wartości śladu węglowego uzyskanych z procesów produkcji pierwotnego plastiku i tych uzyskanych z plastiku pochodzącego z recyklingu. Na przykład w przypadku granulatu PET wartość Co2 uwalnianego do środowiska przy produkcji 1 kg produktu odpowiada 0,79 kg w przypadku produktu z recyklingu i 3,03 kg w przypadku pierwotnego plastiku.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I NORMA ISO 22000

La EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) wyraził pozytywną opinię na temat procesów regeneracji PET stosowanych przez Aliplast do bezpośredniego kontaktu z żywnością: w szczególności poświadczył, że procesy te gwarantują przydatność regenerowanych polimerów, zarówno granulek, jak i płatków, do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Mając na celu ochronę konsumentów i środowiska przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym, Aliplast był jedną z pierwszych firm we Włoszech, które uzyskały to uznanie.

Aliplast spełnia również wymagania UNI EN ISO 22000, międzynarodowej normy stosowanej na zasadzie dobrowolności, która reguluje zasady bezpieczeństwa żywności oraz definiuje zagrożenia i metody kontroli punktów krytycznych.

NIEZAWODNY I ODPORNY DOSTAWCA

Dzięki certyfikacji ISO28000 firma Aliplast certyfikowała swój system zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu dostaw.
Norma ISO 28000 w rzeczywistości definiuje wymagania dotyczące projektowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, bada potencjalne krytyczne kwestie związane z wytwarzaniem produktów, procesami pakowania, przechowywaniem i przekazywaniem towarów. ISO 28000 nie kończy się na tym, ale obejmuje analizę struktury ekonomicznej firmy, a także zarządzanie informacjami oraz obowiązki i kompetencje zasobów ludzkich.

ISO 45001

Na początku 2021 r. Aliplast uzyskał certyfikat ISO 45001, który reguluje i definiuje standardy dobrych praktyk w zakresie ochrony pracowników, określając ramy poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy oraz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Ochrona pracowników i środowiska pracy zawsze znajdowała się w centrum strategii firmy, która od momentu powstania zainwestowała znaczne środki w osiągnięcie i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

W Aliplast wymagania Dekretu Ustawodawczego 231/2001 są ściśle stosowane na wszystkich poziomach:

  • • Model organizacji, zarządzania i kontroli
  • • Kodeks etyczny
  • • kodeks dyscyplinarny.